Deklaracja dostępności

Liczba odwiedzających: 1956

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce Radzymińskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wólce Radzymińskiej.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • niektóre grafiki nie mają tekstu alternatywnego

Wyłączenia

 • brak

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wólce Radzymińskiej
 • Adres: ul. Szkolna 79
  Wólka Radzymińska
  05-126 Nieporęt
 • E-mail: dyrektor@zspwr.nieporet.pl
 • Telefon: 227748769

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Placówka posiada osiem wejść:

pierwsze - od ulicy Szkolnej, główne z podjazdem przystosowanym dla osób niepełnosprawnych,

drugie - od ulicy Szkolnej, po prawej stronie od wejścia głównego, otwierane okazjonalnie

trzecie – od strony sali gimnastycznej, od ulicy Szkolnej (wejście służbowe)

czwarte i piąte – od strony boiska szkolnego

szóste – od strony placu zabaw (wejście służbowe)

siódme – od strony domu nauczyciela (wejście służbowe)

ósme – od ulicy Szkolnej,  od strony parkingu (wejście służbowe)

Do wszystkich wejść prowadzą stopnie. Wszystkie wejścia (oprócz wejścia służbowego od strony domu nauczyciela)  posiadają minimalne wymiary skrajnie potrzebne do poruszania się osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim, wózku inwalidzkim o napędzie mechanicznym, osoby poruszającej się z białą laską, poruszającej się przy pomocy dwóch kul, przy pomocy balonika oraz przy pomocy laski.

Budynek posiada parter oraz pierwsze piętro, nie jest wyposażony w windy.

Sekretariat  znajduje się na parterze po lewej stronie  od wejścia głównego. Lada kancelarii nie jest obniżona.

Tablica informacyjna znajduje się przy wejściu głównym  po prawej stronie. Jest w kontrastowej kolorystyce (czarne  litery na białym/jasnym tle). Trudność może dotyczyć ogłoszeń zamieszczonych najwyżej tablicy – z pozycji osoby siedzącej na wózku ogłoszenia będą nieczytelne.

W szkole znajduje się jedna toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych: w łączniku do sali  gimnastycznej.

Dla osób na wózkach dostępny jest parter.

Schody oznaczone są zgodnie z obowiązującymi normami, tj. pierwszy i ostatni stopień są oznaczone taśmą ostrzegawczą (odmienna kolorystyka i odmienna faktura nawierzchni).

Budynek nie ma pętli indukcyjnych. Do szkoły i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Na terenie placówki nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Przed budynkiem szkoły wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.